Deprecated: Function session_register() is deprecated in /www/doc/www.stilus.cz/www/eshop/index.php on line 8

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /www/doc/www.stilus.cz/www/eshop/index.php on line 11
STILUS TRADE spol. s r.o. - KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
rozšířené hledání Kontakty O společnosti Ke stažení Titulní strana
Nabídka
Informace
Doporučujeme
STABILO EASYergo 1,4 oranžová/červená pro leváky

kód: 17060813

Skladem

Ergonomicky tvarovaná grafitová tužka pro leváky se stiskacím mechanismem a odpruženým hrotem, uvolněné držení a lehké p...

145.00 Kč

175.45 Kč s DPH

STABILO EASYergo 1,4 sv.modrá/tm.modrá pro leváky

kód: 17060812

Skladem

Ergonomicky tvarovaná grafitová tužka pro leváky se stiskacím mechanismem a odpruženým hrotem, uvolněné držení a lehké p...

145.00 Kč

175.45 Kč s DPH

STABILO EASYergo 1,4 růžová/lila pro leváky

kód: 17060811

Skladem

Ergonomicky tvarovaná grafitová tužka pro leváky se stiskacím mechanismem a odpruženým hrotem, uvolněné držení a lehké p...

145.00 Kč

175.45 Kč s DPH

Obchodní podmínky

I. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti STILUS TRADE spol. s r.o. (prodávajícího) a zákazníka (kupujícího)
při dodávkách kancelářského zboží, drogistického zboží, občerstvení a dalšího zboží na základě objednávky zákazníka.
2. Zákazník vystavením objednávky dle článku II. akceptuje všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené
společností STILUS TRADE spol. s r.o. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí těmito obchodními podmínkami, jsou
pro obě strany závazné, pokud v jednotlivé kupní smlouvě není stanoveno jinak.
3. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na stránkách společnosti (www.stilus.cz).
Společnost STILUS TRADE spol. s r.o. si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv doplnit či upravit.
4. Veškeré vztahy mezi společností STILUS TRADE spol. s r.o. a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními
podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

II. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ
1. Objednávka může být zákazníkem společnosti STILUS TRADE spol. s r.o. doručena:
a) Zaslána písemnou formou e-mailem, faxem, poštou.
b) Prostřednictvím obchodního zástupce společnosti STILUS TRADE spol. s r.o.
c) Prostřednictvím elektronického obchodu na adrese www.stilus.cz.
d) Telefonicky na některém telefonním čísle společnosti STILUS TRADE spol. s r.o.
2. Zákazník je povinen uvést v objednávce následující údaje:
a) Identifikační údaje – název společnosti či jméno a příjmení, sídlo společnosti nebo bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, fax, e- mailovou adresu).
b) Objednací číslo zboží a jeho popis.
c) Množství objednaného zboží.
d) Adresu místa dodání zboží, nebude-li tento údaj uveden, bude za místo dodání považována adresa sídla, respektive bydliště zákazníka.
e) Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zákazníka.
f) Jméno a příjmení osoby oprávněné převzít dodávané zboží.
3. Jestliže objednávka nebude obsahovat údaje dle předchozího bodu, bude považována za neúplnou. Pracovníci
obchodního oddělení společnosti STILUS TRADE spol. s r.o. se pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k doplnění
objednávky. Okamžikem doručení upřesňujících údajů se objednávka považuje za úplnou.
4. Po doručení úplné objednávky je společnost STILUS TRADE spol. s r.o. povinna zjistit, zda má požadované zboží na skladě.
Jestliže toto zboží není na skladě nebo není na skladě v dostatečném množství, kontaktují pracovníci obchodního oddělení
společnosti STILUS TRADE spol. s r.o. zákazníka a nabídnou alternativní plnění. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá
rámcová kupní smlouva, dílčí objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a je její nedílnou součástí.
5. Při první objednávce u společnosti STILUS TRADE spol. s r.o. je zákazník povinen zároveň s ní odeslat kopii výpisu
z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu a kopii osvědčení o DIČ.

III. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Kupní cena bude určena podle aktuálního ceníku společnosti STILUS TRADE spol. s r.o. Tento ceník je zveřejněn
na internetových stránkách společnosti STILUS TRADE spol. s r.o na adrese www.stilus.cz. V případě uzavření písemné kupní smlouvy je kupní cena specifikována dle smluvních ujednání v kupní smlouvě.
2. Společnost STILUS TRADE spol. s r.o. poskytne zákazníkovi na jeho žádost tištěný katalog. Společnost STILUS TRADE spol. s r.o.
si vyhrazuje právo upravit cenu zboží proti ceně uvedené v tištěném katalogu v případě výrazných změn cen od svých
dodavatelů. Společnost STILUS TRADE spol. s r.o. bude o této skutečnosti zákazníka vhodným způsobem informovat.
3. Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti STILUS TRADE spol. s r.o. dle článku II. dochází k návrhu na uzavření
kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky společností STILUS TRADE spol. s r.o.,
kupní smlouva vzniká okamžikem dodání zboží zákazníkovi.
4. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti
STILUS TRADE spol. s r.o. uvedeného na daňovém dokladu nebo v hotovosti při převzetí zboží. Splatnost kupní ceny je vždy
uvedena na daňovém dokladu, který je vystaven společností STILUS TRADE spol. s r.o.
5. Při bezhotovostním převodu se kupní cena považuje za zaplacenou dnem připsání na účet společnosti STILUS TRADE spol. s r.o.
6. Dokladem při platbě v hotovosti je příjmový pokladní doklad vystavený společností STILUS TRADE spol. s r.o. nebo výdajový
pokladní doklad vystavený odběratelem a převzetí částky je potvrzeno společností STILUS TRADE spol. s r.o.
7. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části je zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.
8. Zákazník nabývá vlastnické právo na dodané zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.
IV. PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ
1. Společnost STILUS TRADE spol. s r.o. dodá objednané zboží na své náklady a své nebezpečí na určenou adresu zákazníkem v pracovní dny a ve své pracovní době. Zboží odesíláme pouze v rámci České republiky. V případě objednávky nižší než 2000,– Kč bez DPH se účtuje dopravné a balné 150,-Kč bez DPH.
Dopravné nebude zákazníkovi účtováno, jestliže se jedná o částečné plnění objednávky.
2. Není-li mezi společností STILUS TRADE spol. s r.o. a zákazníkem dohodnuto jinak, dodá společnost STILUS TRADE spol. s r.o.
zákazníkovi objednané zboží nejpozději následující pracovní den od převzetí objednávky, je-li doručena v pracovní dny nejpozději
do 14.00 hodin.
3. Nadstandardní zboží dodá společnost STILUS TRADE spol. s r.o. ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě v závislosti na charakteru výroby.
4. Společnost STILUS TRADE spol. s r.o. vystaví zákazníkovi fakturu – daňový doklad, kterou zákazníkovi předá při dodání zboží.
Faktura slouží zároveň jako dodací list. Zákazník je povinen po zkontrolování kartonáže zboží fakturu podepsat a potvrdit tím
převzetí zboží. Jestliže tak neučiní je prodávající oprávněn odmítnout zásilku zboží kupujícímu předat.
5. Zákazník je povinen neprodleně písemně informovat společnost STILUS TRADE spol. s r.o. o jakékoliv změně místa dodání
nebo oprávněné osoby k převzetí zboží. Společnost STILUS TRADE spol. s r.o. neodpovídá za škodu způsobenou povinností
zákazníka podle tohoto bodu.
6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
7. Faktura – daňový doklad bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
a) Označení a evidenční číslo faktury.
b) Název, sídlo, IČO, DIČ, prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku.
c) Bankovní spojení prodávajícího.
d) Datum splatnosti kupní ceny.
e) Popis dodaného zboží a jeho množství.
f) Číslo objednávky kupujícího.
g) Cenu bez DPH, DPH, celkovou částku k úhradě.
8. Zákazník je oprávněn do data splatnosti společnosti STILUS TRADE spol. s r.o. prokazatelným způsobem fakturu vrátit,
jestliže obsahuje nesprávné údaje nebo chybí-li na faktuře některé údaje. Spolu s vrácenou fakturou je zákazník povinen
specifikovat vady, které podle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že faktura je skutečně vystavena chybně, vystaví
společnost STILUS TRADE spol. s r.o. zákazníkovi fakturu novou.
9. Povinnost zákazníka uhradit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, mimo případu, kdy vada
faktury spočívá v nesprávné výši kupní ceny. V takovém případě lhůta splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury zákazníkovi.

V. REKLAMACE A ZÁRUČNÍ DOBA
1. Práva a povinnosti společnosti STILUS TRADE spol. s r.o. a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti STILU TRADE spol. s r.o. za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. V případě, že je zákazník spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č.89/2012 sb., občanského zákoníku, řídí se práva a povinnosti ve věci odpovědnosti společnosti STILUS TRADE spol. s r.o. za vady zboží tímto zákonem.

2. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout zboží. Vady množství a zjevné vady zboží je zákazník
povinen písemně reklamovat ihned, nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat
a uvést jak se projevují.

3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou , má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, tedy jedná-li se o fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má zákazník právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. V této lhůtě musí být zboží předáno k doručení společnosti STILUS TRADE spol. s r. o. Odstoupení od smlouvy musí zákazník zaslat písemnou formou e-mailem, faxem, poštou.

5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, dodané zboží bylo upraveno podle přání zákazníka nebo bylo pro zákazníka vyrobeno na zakázku, to neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci.

6. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta společností STILUS TRADE spol. s r.o. záruční doba stanovená zákonem,
na vybrané druhy zboží je poskytnuta delší záruční doba stanovená přímo jeho výrobcem. Individuální záruční doba je vždy
uvedena u popisu konkrétního zboží. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, činí záruční doba 24 měsíců, resp. 8 dní, jde-li o prodej potravinářského zboží. Je-li na obalu dodávaného zboží nebo v návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Je-li na obalu dodávaného zboží nebo v k němu přiloženém návodu vyznačena, v souladu se zvláštními právními předpisy, lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, resp. potvrzením dodacího listu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží z katalogu společnosti STILUS TRADE spol. s r.o.
Pro dodávky nadstandardního zboží, které není uvedeno v katalogu, se tyto podmínky použijí v případech, kdy nejsou mezi
společností STILUS TRADE spol. s r.o. a zákazníkem sjednány individuální podmínky.
2. Písemnou dohodou mezi společností STILUS TRADE spol. s r.o. a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení
všeobecných obchodních podmínek nebo užití všeobecných obchodních podmínek vyloučeno.
3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.09.2016.
Uživatel
Novinky
Keramické pero Sakota
Celoplastové keramické pero, snimatelné víčko, náplň s keramickou kuličkou 0,5 mm.
Stabilo MARKdry na bílé tabule 648/4
Suchý popisovač s nově vyvinutou suchou tuhou speciálně na bílé tabule a flipcharty, použití i na pa...
Souprava štetců plochých 9936/2+4+6+10+14
Plochý štětec syntetický je určený pro školní účely, sada 5 kusů plochých štětců, velikost štětce č....
starší novinky
STILUS TRADE - INTERNETOVÝ OBCHOD | Helios Red
c 2024 Aplnet - poskytovatel internetového obchodu